Fundacja Sympatyków II LO założona przez naszego absolwenta Pawła Gliniewicza ufundowała stypendia dla utalentowanych uczniów naszej szkoły. W tym roku szkolnym kapituła przyzna:

- 8 stypendiów naukowych

- 1 stypendium sportowe

- 1 stypendium w kategorii inne (osiągnięcia artystyczne lub działalność społeczna).

O stypendium ubiegać się mogą uczniowie oraz tegoroczni absolwenci naszej szkoły na podstawie osiągnięć uzyskanych w roku szkolnym składania wniosku.

Czytaj więcej...

Informuję, że w terminie do 15 września 2023r. trwa akcja zbierania wniosków o przyznanie stypendiów szkolnych  na  rok szkolny 2023/2024  dla uczniów  zamieszkałych wraz z rodzicem (opiekunem prawnym/tymczasowym) na  terenie Gminy Miasta Elbląg.

Kryterium dochodowe wynosi 600,00 zł netto na osobę w rodzinie.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (sierpień 2023r.) – zgodnie z objaśnieniami znajdującymi się na ostatniej stronie wniosku. Do dochodu nie wlicza się świadczenia wychowawczego 500+

Pomoc materialna dla uczniów będących uchodźcami z Ukrainy.

Na mocy regulacji art.53 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konflikte zbrojnym na terenie tego państwa (Dz.U. z 2023r. poz. 103 ze zm.) obywatelowi Ukrainy przebywającmu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, którego pobyt jest uznawany za legalny, mgą być przyznawane świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym na zasadach okreslonych w rozdziale 8a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. Ustalając prawo do świadczenia uzaleznionego od kryterium dochodowego, przy ustalaniu dochodu dla rodziny w przeliczeniu na osobę nie uwzględnia się członka rodziny, który nie przebywa na terytorium Polski.

 

Wypełnione wnioski wraz z wymaganą dokumentacją (do wglądu) należy dostarczyć do pedagoga szkolnego w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2023 roku.

 

Wnioski można pobrać w gabinecie pedagoga,sekretariacie szkoły lub ze strony www.eped.pl. moduł Stypendia.

Dodatkowych informacji udziela pedagog szkolny -  gabinet 16B

Fundacja Sympatyków II LO założona przez naszego absolwenta Pawła Gliniewicza ufundowała stypendia dla utalentowanych uczniów naszej szkoły. W tym roku szkolnym kapituła przyzna:

- 8 stypendiów naukowych

- 1 stypendium sportowe

- 1 stypendium w kategorii inne (osiągnięcia artystyczne lub działalność społeczna).

O stypendium ubiegać się mogą uczniowie oraz tegoroczni absolwenci naszej szkoły na podstawie osiągnięć uzyskanych w roku szkolnym składania wniosku.

Czytaj więcej...

Informuję, że w terminie od 1 września 2022r. do 15 września 2022r. trwa akcja zbierania wniosków o przyznanie stypendiów szkolnych  na  rok szkolny 2022/2023  dla uczniów  zamieszkałych  na  terenie Gminy Miasta Elbląg.

Kryterium dochodowe wynosi 600,00 zł na osobę w rodzinie.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (sierpień 2022r.) – zgodnie z objaśnieniami znajdującymi się na ostatniej stronie wniosku.

Pomoc materialna dla uczniów będących uchodźcami z Ukrainy.

Na mocy regulacji art.53 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konflikte zbrojnym na terenie tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583 ze zm.) obywatelowi Ukrainy przebywającmu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, którego pobyt jest uznawany za legalny, mgą być przyznawane świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym na zasadach okreslonych w rozdziale 8a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. Ustalając prawo do świadczenia uzaleznionego od kryterium dochodowego, przy ustalaniu dochodu dla rodziny w przeliczeniu na osobę nie uwzględnia się członka rodziny, który nie przebywa na terytorium Polski.

 

Wypełnione wnioski wraz z wymaganą dokumentacją (do wglądu) należy dostarczyć do pedagoga szkolnego w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2022 roku.

 

Wnioski można pobrać w gabinecie pedagoga,sekretariacie szkoły lub ze strony www.eped.pl. moduł Stypendia.

Dodatkowych informacji udziela pedagog szkolny -  gabinet 16B

Informuję, że od 1 września 2021r. do 15 września 2021r. trwa akcja zbierania wniosków o przyznanie stypendiów szkolnych  na  rok szkolny 2021/2022  dla uczniów  zamieszkałych  na  terenie Gminy Miasta Elbląg.

Kryterium dochodowe wynosi 528,00 zł netto na jednego członka gospodarstwa domowego.

W przypadku osób prowadzących działalność rolniczą, kwota dochodu z 1hektara przeliczeniowego wynosi 308,00zł.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (sierpień 2021 r.) – zgodnie z objaśnieniami znajdującymi się na ostatniej stronie wniosku.

Wypełnione wnioski wraz z wymaganą dokumentacją (do wglądu) należy dostarczyć do pedagoga szkolnego w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2021

 

Wnioski można pobrać w gabinecie pedagoga lub sekretariacie szkoły.

Dodatkowych informacji udziela pedagog szkolny. -  gabinet 16B

Informuję, że od 1 września 2019r. do 15 września 2019r. trwa akcja zbierania wniosków o przyznanie stypendiów szkolnych  na  rok szkolny 2019/2020  dla uczniów  zamieszkałych  na  terenie Gminy Miasta Elbląg.

Kryterium dochodowe wynosi 528,00 zł netto na jednego członka gospodarstwa domowego i 701,00 zł netto dla osoby samotnie gospodarującej (ucznia pełnoletniego). W przypadku osób prowadzących działalność rolniczą, kwota dochodu z 1hektara przeliczeniowego wynosi 308,00zł.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (sierpień 2019 r.) – zgodnie z objaśnieniami znajdującymi się na ostatniej stronie wniosku.

Wypełnione wnioski wraz z wymaganą dokumentacją (do wglądu) należy dostarczyć do pedagoga szkolnego w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2019 r.

Wnioski można pobrać w gabinecie pedagoga, sekretariacie szkoły lub na stronie https://eped.pl/Stypendia

Dodatkowych informacji udzielają pedagodzy szkolni. -  gabinet 16B


Wakacje za:

 

 

Szkoła w chmurze Microsoft

unia europejska

Nagrody

Uczelnie

  • PG
  • UG
  • WSBG
  • PWSZ
  • EUH-E

Linki