TERMINARZ i ZASADY REKRUTACJI

do II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi

 im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu

na rok szkolny 2023/2024

Rekrutacja do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych w Elblągu na rok szkolny 2023/2024 odbywa się drogą elektroniczną poprzez stronę: https://www.eped.pl
Dokumentację rekrutacyjną (podpisany wniosek wydrukowany ze strony eped.pl, kopie i oryginały świadectw i zaświadczeń) należy dostarczyć jedynie do szkoły pierwszego wyboru.

Językiem obcym, który jest językiem nauczania w oddziale dwujęzycznym jest język angielski.

Lp.

CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

TERMINY

1.

Złożenie (podpisanego) wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym z wyłączeniem oddziału dwujęzycznego

22 maja 2023 r.
(poniedziałek)
21 czerwca 2023 r.
(środa)
do godz. 15:00

2.

Złożenie (podpisanego) wniosku o przyjęcie

do oddziału dwujęzycznego

22 maja 2023 r.
(poniedziałek)
31 maja 2023 r.
(środa)
do godz. 15:00

3.

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji/predyspozycji językowych,

dotyczy rekrutacji do oddziału dwujęzycznego

I termin
7 czerwca 2023 r.
(środa) godz. 13:30

II termin
14 czerwca 2023 r.
(środa) godz. 13:30

4.

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych.

dotyczy rekrutacji do oddziału dwujęzycznego

I termin
do 15 czerwca 2023 r.

II termin
do 16 czerwca 2023 r.

5.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

do 12 lipca 2023 r.
(środa) do godz. 12:00

6.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do II LO w Elblągu i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 13 lipca 2023 r.
(czwartek)

7.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do II LO w Elblągu i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez prezydenta okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

do 13 lipca 2022 r.
(czwartek)

8.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do II LO w Elblągu.

14 lipca 2023 r.
(piątek)

9.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej).

od 23 czerwca 2023 r.
(piątek)
do 20 lipca 2023 r.
(czwartek) do godz. 15:00

10.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do II LO w Elblągu

21 lipca 2023 r.
(piątek) do godz. 12:00

11.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 24 lipca 2023 r.
(poniedziałek)

12.

Opublikowanie przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.

do 25 lipca 2023 r.
(wtorek)

13.

Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

14.

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

15.

Rozpatrzenie przez dyrektor szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

Terminy rekrutacji są zgodne z harmonogramem ustalonym Zarządzeniem nr 8 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.


Wakacje za:

 

 

Szkoła w chmurze Microsoft

unia europejska

Nagrody

Uczelnie

  • PG
  • UG
  • WSBG
  • PWSZ
  • EUH-E

Linki