TERMINARZ REKRUTACJI

do II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi

im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu

na rok szkolny 2021/2022

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w Elblągu na rok szkolny 2021/2022 odbywać się będzie drogą elektroniczną poprzez stronę: https://www.eped.pl

Językiem obcym, który jest językiem nauczania w oddziale dwujęzycznym jest język angielski.

Lp.

CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

TERMINY

1.

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/ prawnego opiekuna) z wyłączeniem oddziałów dwujęzycznych.

17 maja 2021r. (poniedziałek) –

21 czerwca 2021r. (poniedziałek)

do godz. 15.00

2.

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie

do oddziału dwujęzycznego.

17 maja 2021 r. (poniedziałek) –

31 maja 2021r. (poniedziałek)

do godz. 15.00

3.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do II LO w Elblągu o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół, do których kandyduje.

25 czerwca 2021r. (piątek) -

14 lipca 2021r. (poniedziałek)

do godz. 15.00

4.

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych,

dotyczy rekrutacji do oddziału dwujęzycznego

I termin - 8 czerwca 2021r. (wtorek) godz. 13:30

II termin - 28 czerwca 2021r. (poniedziałek) godz. 10:00

5.

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych.

dotyczy rekrutacji do oddziału dwujęzycznego

I termin - do 17 czerwca 2021r.;

II termin - do 9 lipca 2021r.

6.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do II LO w Elblągu i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 14 lipca 2021r.

7.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do II LO w Elblągu i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach

do 21 lipca 2021r.

8.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do II LO w Elblągu.

22 lipca 2021r. (czwartek)

9.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

23 lipca 2021r. (piątek) –

30 lipca 2021r. do godz. 15.00

(piątek)

10.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do II LO w Elblągu

2 sierpnia 2021r. (poniedziałek)

do godz. 14.00

11.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 5 sierpnia 2021r.

12.

Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

13.

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

14.

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

Terminy rekrutacji są zgodne z terminami ustalonymi i ogłoszonymi przez Ministra Edukacji i Nauki na rok szkolny 2021/2022 na podstawie § 11baa ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.)